• 1 Tiêu chuẩn thu phí hiện hành khu vực Việt Nam
  • 2 Điều khoản thỏa thuận dành cho hội viên của
  • 3 Nhập biểu đăng ký hội viên
  • 4 Xác nhận thông tin đăng ký hội viên
  • 5 Nhập bảng điều tra nhà cung cấp
  • 6 Xác nhận dữ liệu điều tra nhà cung cấp
  • 7 Hoàn thành đăng ký hội viên